remove

KVKK Aydınlatma Metni

Sarar Büyük Mağazıcılık Ticaret A.Ş.

Kişisel Verilerin Temini, İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Müşteri Aydınlatma Metni

 

1- Genel Açıklama ve Tanımlar

İş bu metin, Sarar Büyük Mağazacılık Ticaret A.Ş. (SARAR olarak ifade edilecektir)’nin “veri sorumlusu” sıfatıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’nın 10ncu maddesi kapsamında, “aydınlatma yükümlülüğü” nün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

2- Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

Veri Sorumlusunun;

Unvanı : Sarar Büyük Mağazacılık Ticaret A.Ş.
Mersis Numarası : 0745005986182791
Adresi : Organize Sanayi Bölgesi Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı No:13 Odunpazarı – ESKİŞEHİR
Telefonu : +90 222 236 04 00
Fax : +90 222 236 04 05
E-posta adresi : kvkk@sarar.com
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) : sararmagaza@hs03.kep.tr

3- İşlenecek Kişisel Veriler

SARAR tarafından işlenecek kişisel veriler aşağıda belirtilmiş olup kanunların gerekli kıldığı ve/veya ihtiyaç duyulduğu hallerde bu bilgilere yasal mevzuat kapsamında yenileri ilave edilebilir ve/veya değişiklik yapılabilir.

Veri işlemeye konu edilen kişisel veriler, ilgili kişinin;

 • Kimlik bilgileri, iletişim bilgileridir.

4- Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

SARAR, kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlemektedir. Bu amaçlar;

 • E-bülten üyeliği ile SARAR ürün ve hizmetleri ile ilgili güncel bilgilerin paylaşılması,
 • İndirim ve kampanyaların bildirilmesi,

5- Kişisel Verilerin Aktarımı ve Aktarma Amacı

SARAR, veri işleme amaçları doğrultusunda elde etmiş olduğu kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere KVKK ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere SARAR’ın yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine, işbirliği yapılan program ortağı/çözüm ortağı kurum ve kuruluşlara, yasal zorunluluklar nedeniyle; yasal zorunluluk olmasa dahi 4.madde kapsamındaki amaçları gerçekleştirebilmek için 3. Kişi ve kurumlara, ilgili kişinin KVKK kapsamındaki haklarının saklı kalması koşuluyla, kişisel verileri aktarabilecektir.

6- Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, KVKK’nın 5.ve 6.maddelerine dayanılarak yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda doğrudan veri sahibinin kendisinden sözlü olarak, elden ve/veya web sayfası aracılığı ile temin edilebilmektedir.

7- İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişiler veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerle ilgili düzeltme, silinme veya yok edilmeye ilişkin değişiklilerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.